Voľte zmenu!

Vážení spoluobčania,

prvý bod môjho volebného programu je vytvorenie prostredia transparentnosti a informovanosti v obci. Je to pilier dôvery medzi vedením obce a občanom. Zároveň je to príležitosť, ako zainteresovať občanov do riadenia obce pri rozhodovaní o skutočne závažných otázkach rozvoja obce, prípadne týkajúcich sa správy jej majetku.

Všimol som si, že v našej obci existujú témy, o ktorých sa verejne nehovorí. Pri začatí rozhovoru na istú tému Vás okamžite umlčia konštatovaním, že to spôsobilo minulé zastupiteľstvo. Vôbec nevadí, že to povie osoba, ktorá aj v tom minulom zastupiteľstve pôsobila. Nikto ju na to neupozorní.

Tají sa, respektíve sa o tom nehovorí, že prebieha súdne pojednávanie s bývalým majiteľom penziónu Emília o úhradu ušlého zisku, alebo o náhradu škody približne 150.000,- EUR z dôvodu neplatného odstúpenia od zmluvy o nájme kúpaliska. Naša obec hospodári s príjmom približne 250.000,- EUR (daňové, nedaňové a ostatné príjmy). Povinnosť zaplatiť sumu 150.000,- EUR by mala katastrofálne následky pre obec. Znamenalo by to nútenú správu a obec by riadil nútený správca. Napriek tomu nikto nekoná, len sa pasívne čaká, ako to dopadne a platia sa poplatky právnemu zástupcovi. Len v tomto roku nás právne zastupovanie stálo 2.598,58 EUR. Muselo by sa priznať, že „darovanie“ majetku „kúpeľnej spoločnosti“ nebolo až tak výhodné, ako je to prezentované a že okrem straty majetku to všetko ešte aj zaplatíme.

Tento súdny spor pravdepodobne prehráme. Neplatnosť odstúpenia od zmluvy nakoniec konštatoval aj súd. Pri právnych sporoch o náhradu ušlého zisku alebo o náhradu škody je dosť zložité dokazovanie výšky hypotetického zisku, alebo spôsobenej škody navrhovateľom. Skúmajú sa daňové priznania, účtovné knihy, hospodárske a ekonomické a hypotetické ukazovatele. Preto je strana navrhovateľa vždy prístupná na mimosúdnu dohodu. Namiesto snahy mimosúdne sa dohodnúť s bývalým majiteľom penziónu sa obec „zabetónovala“ a pasívne čaká, ako to dopadne. Platiť za neplatné odstúpenie od zmluvy pravdepodobne budeme. Je preto potrebné okamžite vstúpiť do rokovania s protistranou a spoločným rokovaním sa mimosúdne dohodnúť na určitej čiastke a aj na splátkovom kalendári, ktorý obecný rozpočet zvládne. Na nejaký rozvoj obce ale budeme musieť po toto obdobie zabudnúť.

Za rok 2013 vybrala obec daň z ubytovania vo výške 1.229,- EUR. Sadzba dane je 1,- EUR na osobu a prenocovanie. Rok má spravidla 365 dní. Pomocou kalkulačky zistíte, že to denne vychádza na 3,37 osobo/nocí. Veríte tomu údaju? Veď každý hotel by už dávno skrachoval, keby v ňom bolo denne ubytovaných menej nocľažníkov ako potrebného prevádzkového personálu. Na to stačí sedliacky rozum. Súčasné zastupiteľstvo tomu asi verí, pretože nekoná. A možno to aj „pravda“ je. Tu si môžete prezrieť: súvahu a výkaz ziskov a strát za rok 2013.

Dnes nám dokonca jedna z kandidátok na starostku potvrdila, že po celý čas nebola s „kúpeľnou spoločnosťou“ uzatvorená zmluva o nájme bazénov, chatovej osady, jazera, teda že ich táto spoločnosť užíva protiprávne a zadarmo. To je v zmysle Zákona o majetku obcí trestné a kto o tom vedel, bol povinný oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní.

Slovami klasika „Niečo zlé je (nielen) v štáte dánskom“. Opäť kandidujú osoby, ktoré už niekoľko volebných období mali možnosť spravovať veci verejné – obecné a nespravovali ich k prospechu obce. Opäť im uveríte? Voľbou „známych a tradičných“ kandidátov si zakonzervujeme súčasný stav.

Dajte šancu starať sa o veci verejné – obecné doteraz „nezainteresovaným“ kandidátom, ktorí nie sú zaťažení minulosťou, nie sú nikomu zaviazaní a prinesú do riadenia obce novú kultúru transparentnosti.

Preto voľte zmenu!

V Poľnom Kesove, 11. novembra 2014
Ing. Tomáš Paulik
nezávislý kandidát na starostu obce v komunálnych voľbách 2014

Pridaj komentár