Thermal Kesov

ThermalKesov – Nenávratný finančný príspevok Ministerstva hospodárstva SR

Momentálne prebieha v bývalom areáli obecného kúpaliska výstavba zo štátneho rozpočtu. Tieto peniaze boli poskytnuté Ministerstvom hospodárstva SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi ministerstvom a spoločnosťou ThermaKesov, s.r.o. uzatvorenou dňa 19. 05. 2014 vo výške 778.629,64 EUR. Zmluvu si môžete stiahnuť tu. Aby ste mohli získať takúto vysokú sumu nenávratného príspevku, (poskytuje sa 40 % z oprávnených nákladov na projekt) musíte svoj projekt bombasticky zveličiť a navýšiť. Potom už stačí len vyhlásenie, že máte zabezpečené zdroje financovania svojho projektu vo výške zostávajúcich 60 % oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Nemusíte to preukázať! Pritom v zmluve sa zaväzujete len k vágnym podmienkam. Napr. že vytvoríte nové pracovné miesta a udržíte ich po dobu 5-tich rokov, že peniaze nepoužijete na niečo iné. Nikde sa nezaväzujete, že preinvestujete aj zostávajúcich 60 % oprávnených nákladov zo svojho vrecka, len to deklarujete.

Aby ste sa o takýto vysoký nenávratný príspevok mohli uchádzať, musíte pred podaním žiadosti, alebo po nej zorganizovať Verejnú súťaž na predmet zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní. Toto sa stalo. Dňa 28.8.2013 bola vyhlásená verejná súťaž , dňa 23.11.2013 boli zverejnené výsledky súťaže. Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov si môžete stiahnuť tu. Vyhrala spoločnosť RUNEC s.r.o. a následne dňa 15.11.2013 bola s touto spoločnosťou uzatvorená Zmluva o dielo č. 1811113.

Porovnajte si výpisy z Obchodného registra oboch firiem (zmluvných strán):
ThermalKesov, s.r.o.
RUNEC, s.r.o.

Zistíte, že obe spoločnosti mali v čase vyhlásenia verejnej súťaže, jej priebehu, jej vyhodnotenia a aj v čase jej vyhodnotenia rovnakého konateľa pána Ing. Miloša Slabého! Tento pán mal až do skončenia funkcie konateľa v spoločnosti ThermalKesov, s.r.o. dňa 22.1.2014 právo konať a podpisovať v oboch spoločnostiach, t.j. aj na strane verejného obstarávateľa aj na strane uchádzača – výhercu verejnej súťaže. Jednoducho povedané – zákazku (predmet verejného obstarávania) financovanú z verejných zdrojov obstarávateľ prihral spriaznenej spoločnosti: http://foaf.sk/ludia/126268 .

Toto je v príkrom rozpore s pravidlami verejného obstarávania a tým pádom aj so Všeobecnými zmluvnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, kde sa v časti Mimoriadne ukončenie Zmluvy píše:

čl. 9, ods. 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;

Mimoriadne ukončenie zmluvy v tomto prípade znamená povinnosť Prijímateľa vrátiť všetky poskytnuté prostriedky z tohto projektu späť Poskytovateľovi, t.j. Ministerstvu hospodárstva SR.

Tieto informácie nechávam voľne prístupné, každý, kto si ich prečíta, nech s nimi naloží podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Pridaj komentár