Komunálne voľby 2014

Vážení spoluobčania,

dovoľujem si Vás touto formou osloviť a požiadať o podporu v komunálnych voľbách do funkcie starostu obce Poľný Kesov.

Verejne Vám sľubujem, že ako starosta budem:

  • vykonávať funkciu čestne a zodpovedne v súlade so svojim najlepším vedomím a svedomím,
  • uprednostňovať verejný záujem nad záujmom osobným či záujmom lobistických skupín,
  • zástupcom všetkých občanov, či už ma volili, alebo nevolili, alebo ktorí svoje volebné právo nevyužili a aj tých, ktorí volebným právom ešte nedisponujú.

Po štyroch rokoch sa máme opäť postaviť k volebným urnám a zvoliť si nových zástupcov v samospráve obce. Je to zároveň príležitosť na zmenu, ktorú Poľný Kesov potrebuje!

Je verejným tajomstvom, že určité lobistické kruhy profitujú z majetku obce. V súčasnosti už vlastne bývalého majetku obce. Kto máte pripojenie na internet, vyhľadajte si stránku Katastrálneho úradu a z jeho portálu si stiahnite list vlastníctva č. 714 kúpeľnej spoločnosti pôsobiacej v našej obci. Spočítajte si výmeru m2 všetkých parciel z tohto listu vlastníctva a touto hodnotou vydeľte sumu 181.000,- EUR. Výsledok bude zaokrúhlene 2,- EUR/m2. Upozorňujem Vás, že nejde o ornú pôdu. Ide o zastavané plochy a nádvoria, ihriská, táboriská, parkoviská, bazény, vodné plochy, inžinierske stavby, atď.

mapa

Hovoríme tu o vloženom reálnom majetku a tento majetok bol samozrejme okamžite zastavený v bankách na poskytnutie úveru. Vklad ďalšieho spoločníka tejto kúpeľnej spoločnosti bol pritom vykonaný tzv. vyhlásením správcu vkladu. To je administratívny úkon pred registrovým súdom o tom, že peniaze predstavujúce vklad boli zložené do úschovy správcu vkladu. Nevyžaduje sa žiadne potvrdenie výpisom z banky. Týmto nič nenaznačujem, ale použime „sedliacky rozum“. Pri vzniku spoločnosti jeden z partnerov vloží do spoločnosti nepeňažný vklad (reálny majetok) a druhý partner vloží peňažný vklad rovnajúci sa vtedy 70 percentnému podielu na majetku tejto spoločnosti. Potrebuje si táto spoločnosť po jej vzniku založiť nehnuteľný majetok v prospech banky a zobrať si úver? Odpovedzte si sami.

Ja si myslím, že niekto z nás robí hlupákov! A to ma uráža aj za Vás. Je to aj jeden z dôvodov, prečo kandidujem.

Druhým dôvodom je, že táto kauza má pokračovanie. Obec postupne prichádza o ďalší majetok a hrozí, že to bude pokračovať. Prišli sme o geotermálne vrty! Vložili sme ich do majetku tejto spoločnosti. Pritom, kto vlastní „teplú vodu“ v „kúpeľnej spoločnosti“, tomu v tejto spoločnosti stačí aj 1 percentný podiel, pretože rozhoduje o všetkom z pozície vlastníka média, ktoré je rozhodujúce pre podnikanie tejto spoločnosti. Kto máte pripojenie na internet, vyhľadajte si, koľko stojí vyhĺbenie takéhoto vrtu s výdatnosťou umožňujúcou podnikanie. My sme si ich dali oceniť na smiešnu sumu 27.900,- EUR. Dokonca sme predali aj prístupovú cestu k Domu smútku bez zápisu vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu alebo prejazdu v prospech obce a jej obyvateľov!

A čo je výsledkom?

Výsledkom je, že podiel obce v „kúpeľnej spoločnosti“ klesol z pôvodných 30 percent na súčasných 14 percent, že sme prišli o majetok, že sme prišli o ročné nájomné 3.300,- EUR z prenájmu tohto majetku, že výber dane z ubytovania klesol, že vysoko pravdepodobne prehráme súdny spor s pôvodným majiteľom penziónu a budeme mu musieť vyplatiť kompenzáciu za ušlý zisk a že sa obec podieľa svojim podielom na splatení bankových úverov spoločnosti. A v tom je najväčšie nebezpečenstvo, ktoré na obec číha. Spoločnosť s ručením obmedzeným tu dnes je, ale zajtra tu už nemusí byť a zostanú po nej dlhy. Ale obec tu už je 900 rokov a bude tu aj naďalej – veritelia si ju vždy nájdu.

Prevláda všeobecné nadšenie o profite obce zo „svetoznámych“ kúpeľov, o profite obyvateľov z príjmov z prenájmu nehnuteľností kúpeľným hosťom. Medializujú sa „obrovské“ investície do rozvoja spoločnosti, pritom z dostupných informácií prostredníctvom internetu zistíte, že sa jedná o peniaze nás všetkých – o účelové dotácie Ministerstva hospodárstva SR1.

Skoro nikto sa ale nezamyslí nad tým, že toto všetko sme tu vlastne mali, že to bolo naše – obecné, a na rozvoj sme si mohli od bánk požičať sami. Majetok na ručenie úverov bol predsa náš.

Koľko by to prinieslo pracovných miest v obci? O tom už môžeme iba špekulovať.

Obec v tomto prípade rozhodovala kolektívne. Myslite na to prosím pri voľbách!

Aj keď sa nakoniec pri voľbe starostu obce nerozhodnete pre moju osobu, nevoľte prosím kandidátov, ktorí s podnikateľským prostredím nemajú žiadne skúsenosti, ktorí väčšinu svojho profesijného života strávili vo verejnej, alebo štátnej správe.

Mám dostatok skúseností z podnikateľského prostredia. Riadil som spoločnosť s ručením obmedzeným aj akciovú spoločnosť. Ak získam od Vás mandát, pokúsim sa zastaviť nehospodárne a nezodpovedné nakladanie s majetkom nás všetkých.
Musíte si ale uvedomiť, že určitá časť bývalého majetku obce je už nenávratne stratená.

Ing. Tomáš Paulik
nezávislý kandidát na starostu obce v komunálnych voľbách 2014

1 Na tomto odkaze si môžete prečítať Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:
http://m.otvorenezmluvy.sk/documents/950160-ministerstvo-hospodarstva-slovenskej-republiky-thermalkesov-s-r-o-zmluva-o-poskytnuti-n#document/1/page/1

Pridaj komentár