Vox populi v Poľnom Kesove

Kocky sú hodené. Vox populi, vox Dei. Výsledky volieb si môžete prezrieť tu, na stránkach Štatistického úradu, alebo obce.

Ďakujem všetkým 42 voličom za hlasy, ktoré mi odovzdali (nebudem predsa ďakovať sám sebe). Ďakujem všetkým 104 voličom, ktorí mi podpisom petície umožnili kandidovať v týchto voľbách. Ďakujem mojej manželke a mojim kesovským priateľom za podporu a pomoc. Ďakujem mojej aktivistke Magdalénke za usilovnosť pri roznášaní predvolebných materiálov.

Neľutujem prostriedky vynaložené na volebnú kampaň. Bola to pre mňa veľká škola komunálnej politiky. Pochopil som, že som precenil záujem obyvateľov o veci verejné – obecné. Pochopil som, že ak sa to netýka ich osobného majetku, je aj po 25 rokoch ľuďom v podstate jedno, ako sa spravuje majetok spoločný.
Neznechutilo ma to. Naopak. Od 1. novembra do termínu konania volieb som mal na tejto stránke 450 návštevníkov. To je na Poľný Kesov skoro neuveriteľný údaj. Dnes, 16. novembra o 13:30 hod. (po voľbách) už bolo na tejto stránke 44 návštevníkov. Neuveriteľné!

Predsa len existujú v Poľnom Kesove ľudia, ktorých záujem o veci verejné – obecné presahuje hranice ich pozemkov. Ďakujem Vám za to.

Kocky sú hodené. Vox populi, vox Dei – 181 voličských hlasov je veľmi silný mandát a je potrebné to rešpektovať!
Napriek tomu si neodpustím jednu poznámku. Nekompromisným postupom proti nemenovanej kúpeľnej spoločnosti sme si prostredníctvom dane za každého návštevníka areálu a nájmom za využívanie obecného majetku (aj spätne) mohli zabezpečiť ročný príjem do rozpočtu obce vo výške 20 až 40.000,- EUR. To pri súčasnom rozložení síl v zastupiteľstve a vo vedení obce nebude možné. Miesto toho sme si „zvolili“ zľavu na vstupnom do areálu kúpaliska pre poľnokesovské deti vo veku do 15 rokov.

Rozumiete tomu? Ja nie. Ale rešpektujem to!

V Poľnom Kesove, 16. novembra 2014

Ing. Tomáš Paulik
Poľný Kesov 324

Voľte zmenu!

Vážení spoluobčania,

prvý bod môjho volebného programu je vytvorenie prostredia transparentnosti a informovanosti v obci. Je to pilier dôvery medzi vedením obce a občanom. Zároveň je to príležitosť, ako zainteresovať občanov do riadenia obce pri rozhodovaní o skutočne závažných otázkach rozvoja obce, prípadne týkajúcich sa správy jej majetku.

Všimol som si, že v našej obci existujú témy, o ktorých sa verejne nehovorí. Pri začatí rozhovoru na istú tému Vás okamžite umlčia konštatovaním, že to spôsobilo minulé zastupiteľstvo. Vôbec nevadí, že to povie osoba, ktorá aj v tom minulom zastupiteľstve pôsobila. Nikto ju na to neupozorní.

Tají sa, respektíve sa o tom nehovorí, že prebieha súdne pojednávanie s bývalým majiteľom penziónu Emília o úhradu ušlého zisku, alebo o náhradu škody približne 150.000,- EUR z dôvodu neplatného odstúpenia od zmluvy o nájme kúpaliska. Naša obec hospodári s príjmom približne 250.000,- EUR (daňové, nedaňové a ostatné príjmy). Povinnosť zaplatiť sumu 150.000,- EUR by mala katastrofálne následky pre obec. Znamenalo by to nútenú správu a obec by riadil nútený správca. Napriek tomu nikto nekoná, len sa pasívne čaká, ako to dopadne a platia sa poplatky právnemu zástupcovi. Len v tomto roku nás právne zastupovanie stálo 2.598,58 EUR. Muselo by sa priznať, že „darovanie“ majetku „kúpeľnej spoločnosti“ nebolo až tak výhodné, ako je to prezentované a že okrem straty majetku to všetko ešte aj zaplatíme.

Tento súdny spor pravdepodobne prehráme. Neplatnosť odstúpenia od zmluvy nakoniec konštatoval aj súd. Pri právnych sporoch o náhradu ušlého zisku alebo o náhradu škody je dosť zložité dokazovanie výšky hypotetického zisku, alebo spôsobenej škody navrhovateľom. Skúmajú sa daňové priznania, účtovné knihy, hospodárske a ekonomické a hypotetické ukazovatele. Preto je strana navrhovateľa vždy prístupná na mimosúdnu dohodu. Namiesto snahy mimosúdne sa dohodnúť s bývalým majiteľom penziónu sa obec „zabetónovala“ a pasívne čaká, ako to dopadne. Platiť za neplatné odstúpenie od zmluvy pravdepodobne budeme. Je preto potrebné okamžite vstúpiť do rokovania s protistranou a spoločným rokovaním sa mimosúdne dohodnúť na určitej čiastke a aj na splátkovom kalendári, ktorý obecný rozpočet zvládne. Na nejaký rozvoj obce ale budeme musieť po toto obdobie zabudnúť.

Za rok 2013 vybrala obec daň z ubytovania vo výške 1.229,- EUR. Sadzba dane je 1,- EUR na osobu a prenocovanie. Rok má spravidla 365 dní. Pomocou kalkulačky zistíte, že to denne vychádza na 3,37 osobo/nocí. Veríte tomu údaju? Veď každý hotel by už dávno skrachoval, keby v ňom bolo denne ubytovaných menej nocľažníkov ako potrebného prevádzkového personálu. Na to stačí sedliacky rozum. Súčasné zastupiteľstvo tomu asi verí, pretože nekoná. A možno to aj „pravda“ je. Tu si môžete prezrieť: súvahu a výkaz ziskov a strát za rok 2013.

Dnes nám dokonca jedna z kandidátok na starostku potvrdila, že po celý čas nebola s „kúpeľnou spoločnosťou“ uzatvorená zmluva o nájme bazénov, chatovej osady, jazera, teda že ich táto spoločnosť užíva protiprávne a zadarmo. To je v zmysle Zákona o majetku obcí trestné a kto o tom vedel, bol povinný oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní.

Slovami klasika „Niečo zlé je (nielen) v štáte dánskom“. Opäť kandidujú osoby, ktoré už niekoľko volebných období mali možnosť spravovať veci verejné – obecné a nespravovali ich k prospechu obce. Opäť im uveríte? Voľbou „známych a tradičných“ kandidátov si zakonzervujeme súčasný stav.

Dajte šancu starať sa o veci verejné – obecné doteraz „nezainteresovaným“ kandidátom, ktorí nie sú zaťažení minulosťou, nie sú nikomu zaviazaní a prinesú do riadenia obce novú kultúru transparentnosti.

Preto voľte zmenu!

V Poľnom Kesove, 11. novembra 2014
Ing. Tomáš Paulik
nezávislý kandidát na starostu obce v komunálnych voľbách 2014

Komunálne voľby 2014

Vážení spoluobčania,

dovoľujem si Vás touto formou osloviť a požiadať o podporu v komunálnych voľbách do funkcie starostu obce Poľný Kesov.

Verejne Vám sľubujem, že ako starosta budem:

  • vykonávať funkciu čestne a zodpovedne v súlade so svojim najlepším vedomím a svedomím,
  • uprednostňovať verejný záujem nad záujmom osobným či záujmom lobistických skupín,
  • zástupcom všetkých občanov, či už ma volili, alebo nevolili, alebo ktorí svoje volebné právo nevyužili a aj tých, ktorí volebným právom ešte nedisponujú.

Po štyroch rokoch sa máme opäť postaviť k volebným urnám a zvoliť si nových zástupcov v samospráve obce. Je to zároveň príležitosť na zmenu, ktorú Poľný Kesov potrebuje!

Je verejným tajomstvom, že určité lobistické kruhy profitujú z majetku obce. V súčasnosti už vlastne bývalého majetku obce. Kto máte pripojenie na internet, vyhľadajte si stránku Katastrálneho úradu a z jeho portálu si stiahnite list vlastníctva č. 714 kúpeľnej spoločnosti pôsobiacej v našej obci. Spočítajte si výmeru m2 všetkých parciel z tohto listu vlastníctva a touto hodnotou vydeľte sumu 181.000,- EUR. Výsledok bude zaokrúhlene 2,- EUR/m2. Upozorňujem Vás, že nejde o ornú pôdu. Ide o zastavané plochy a nádvoria, ihriská, táboriská, parkoviská, bazény, vodné plochy, inžinierske stavby, atď.

mapa

Hovoríme tu o vloženom reálnom majetku a tento majetok bol samozrejme okamžite zastavený v bankách na poskytnutie úveru. Vklad ďalšieho spoločníka tejto kúpeľnej spoločnosti bol pritom vykonaný tzv. vyhlásením správcu vkladu. To je administratívny úkon pred registrovým súdom o tom, že peniaze predstavujúce vklad boli zložené do úschovy správcu vkladu. Nevyžaduje sa žiadne potvrdenie výpisom z banky. Týmto nič nenaznačujem, ale použime „sedliacky rozum“. Pri vzniku spoločnosti jeden z partnerov vloží do spoločnosti nepeňažný vklad (reálny majetok) a druhý partner vloží peňažný vklad rovnajúci sa vtedy 70 percentnému podielu na majetku tejto spoločnosti. Potrebuje si táto spoločnosť po jej vzniku založiť nehnuteľný majetok v prospech banky a zobrať si úver? Odpovedzte si sami.

Ja si myslím, že niekto z nás robí hlupákov! A to ma uráža aj za Vás. Je to aj jeden z dôvodov, prečo kandidujem.

Druhým dôvodom je, že táto kauza má pokračovanie. Obec postupne prichádza o ďalší majetok a hrozí, že to bude pokračovať. Prišli sme o geotermálne vrty! Vložili sme ich do majetku tejto spoločnosti. Pritom, kto vlastní „teplú vodu“ v „kúpeľnej spoločnosti“, tomu v tejto spoločnosti stačí aj 1 percentný podiel, pretože rozhoduje o všetkom z pozície vlastníka média, ktoré je rozhodujúce pre podnikanie tejto spoločnosti. Kto máte pripojenie na internet, vyhľadajte si, koľko stojí vyhĺbenie takéhoto vrtu s výdatnosťou umožňujúcou podnikanie. My sme si ich dali oceniť na smiešnu sumu 27.900,- EUR. Dokonca sme predali aj prístupovú cestu k Domu smútku bez zápisu vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu alebo prejazdu v prospech obce a jej obyvateľov!

A čo je výsledkom?

Výsledkom je, že podiel obce v „kúpeľnej spoločnosti“ klesol z pôvodných 30 percent na súčasných 14 percent, že sme prišli o majetok, že sme prišli o ročné nájomné 3.300,- EUR z prenájmu tohto majetku, že výber dane z ubytovania klesol, že vysoko pravdepodobne prehráme súdny spor s pôvodným majiteľom penziónu a budeme mu musieť vyplatiť kompenzáciu za ušlý zisk a že sa obec podieľa svojim podielom na splatení bankových úverov spoločnosti. A v tom je najväčšie nebezpečenstvo, ktoré na obec číha. Spoločnosť s ručením obmedzeným tu dnes je, ale zajtra tu už nemusí byť a zostanú po nej dlhy. Ale obec tu už je 900 rokov a bude tu aj naďalej – veritelia si ju vždy nájdu.

Prevláda všeobecné nadšenie o profite obce zo „svetoznámych“ kúpeľov, o profite obyvateľov z príjmov z prenájmu nehnuteľností kúpeľným hosťom. Medializujú sa „obrovské“ investície do rozvoja spoločnosti, pritom z dostupných informácií prostredníctvom internetu zistíte, že sa jedná o peniaze nás všetkých – o účelové dotácie Ministerstva hospodárstva SR1.

Skoro nikto sa ale nezamyslí nad tým, že toto všetko sme tu vlastne mali, že to bolo naše – obecné, a na rozvoj sme si mohli od bánk požičať sami. Majetok na ručenie úverov bol predsa náš.

Koľko by to prinieslo pracovných miest v obci? O tom už môžeme iba špekulovať.

Obec v tomto prípade rozhodovala kolektívne. Myslite na to prosím pri voľbách!

Aj keď sa nakoniec pri voľbe starostu obce nerozhodnete pre moju osobu, nevoľte prosím kandidátov, ktorí s podnikateľským prostredím nemajú žiadne skúsenosti, ktorí väčšinu svojho profesijného života strávili vo verejnej, alebo štátnej správe.

Mám dostatok skúseností z podnikateľského prostredia. Riadil som spoločnosť s ručením obmedzeným aj akciovú spoločnosť. Ak získam od Vás mandát, pokúsim sa zastaviť nehospodárne a nezodpovedné nakladanie s majetkom nás všetkých.
Musíte si ale uvedomiť, že určitá časť bývalého majetku obce je už nenávratne stratená.

Ing. Tomáš Paulik
nezávislý kandidát na starostu obce v komunálnych voľbách 2014

1 Na tomto odkaze si môžete prečítať Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:
http://m.otvorenezmluvy.sk/documents/950160-ministerstvo-hospodarstva-slovenskej-republiky-thermalkesov-s-r-o-zmluva-o-poskytnuti-n#document/1/page/1