Volebný program 2014

Volebný program – Ing. Tomáš Paulik, nezávislý kandidát na starostu obce Poľný Kesov

Transparentnosť a informovanosť

 • zefektívniť informačný systém obce prostredníctvom novej web stránky, priblížiť občanom činnosť a služby samosprávy, zverejniť plat starostu a poslancov, zverejniť všetky objednávky, faktúry, zmluvy a projekty realizované obcou. Ako prvá bude zverejnená Spoločenská zmluva (zakladajúca) spoločnosti ThermalKesov s.r.o.,
 • k závažným otázkam zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 • raz ročne zvolať verejné zhromaždenie občanov a informovať ich o dianí v obci a o jej hospodárení.

 

Investičná výstavba

 • vybudovanie chodníka popri existujúcej verejnej komunikácii od centrálnej časti obce smerom na Rastislavice,
 • realizácia opráv miestnych komunikácií
 • v spolupráci s podnikateľskými subjektmi vytvoriť podmienky pre realizáciu vysokorýchlostného pripojenia do internetu v obci, vytvoriť konkurenčné prostredie a tým dosiahnuť skvalitnenie a zlacnenie týchto služieb,
 • údržba a prípadná rekonštrukcia nehnuteľného majetku obce.

 

Školstvo, kultúra a šport

 • podporovať udržanie materskej školy a školy v obci,
 • vydávať a bezplatne distribuovať aspoň 2 krát ročne obecné noviny a informovať verejnosť o dianí v obci,
 • v spolupráci s cirkvou a s podnikateľskými subjektmi v obci zveľaďovať kostol, dom smútku, cintorín a ich okolie,
 • skvalitniť spoluprácu so zväzmi, združeniami a klubmi pôsobiacimi v obci,
 • zabezpečiť priestory pre spoločné stretnutia a vyplnenie voľného času staršej generácie,
 • podporovať podnikateľské subjekty pôsobiace v obci v ich kultúrnych a športových aktivitách.

 

Sociálna oblasť

 • rôznymi formami vychádzať v ústrety sociálne odkázaným občanom, dôchodcom a zdravotne postihnutým (znížením daní a poplatkov, službami, sociálnou výpomocou),
 • poskytovať bezplatnú poradenskú sociálne – právnu službu pre občanov, ktorí to potrebujú,
 • rôznymi formami podporovať investičnú bytovú výstavbu pre mladé rodiny (príprava obecných pozemkov na výstavbu, vybudovanie inžinierskych sietí),
 • prostredníctvom projektov a žiadostí na UPSVR SR zamestnávať nezamestnaných občanov,
 • pri investičných akciách realizovaných obcou maximálne využívať zamestnávanie občanov obce na VPP a využívať sily a prostriedky podnikateľských subjektov so sídlom v obci.

 

Životné prostredie a verejný poriadok

 • zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev v obci,
 • zefektívniť a popularizovať medzi občanmi separovaný zber odpadov a jeho pozitívny vplyv na životné prostredie,
 • lokalizovať a odstrániť zdroje znečistenia povrchových vôd ohrozujúcich zdroje pitnej vody.